Stage aanvragen

Caritas Vlaanderen krijgt regelmatig de vraag van studenten of het mogelijk is om stage te lopen binnen Caritas Vlaanderen. Wij gaan graag in op vragen rond stages, maar kunnen slechts een aantal studenten per jaar verder helpen. Om dezelfde reden beperken we ons tot bepaalde studierichtingen, die aansluiten bij onze eigen opdracht.

Download voor alle informatie onze Informatiebrochure voor stages bij Caritas Vlaanderen (editie 2015). Een stage aanvragen doe je onderaan deze pagina. Een stage aanvragen voor het academiejaar 2019-2020 kan vanaf 1 februari 2019 en dit voor een derdejaarsstage tot 1 mei 2019 en voor een tweedejaarsstage tot 1 juli 2019. Stageplaatsen bij Caritas Vlaanderen zijn beperkt!

 

Caritas Vlaanderen heeft geen maatschappelijk werkers in dienst en geen rechtstreekse dienstverlening naar cliënten toe. Stages die een contact met cliënten vereisen, zijn bijgevolg niet mogelijk. Eventueel kan je hiervoor wel een kijkje nemen bij Caritas International of contact opnemen met a [dot] dussart [at] caritasint [dot] be (Anne Dussart), diensthoofd van het Departement Sociale Programma's en Reïntegratie van Caritas International.

 


 

Thema: Armoede

Caritas Vlaanderen werkt dagelijks op het terrein armoede- en armoedebestrijding. Dit doen we zowel beleidsmatig, vanuit het hoofdkantoor in Brussel, als operationeel, vanuit de diverse vestingen in Vlaanderen. Het beleidsmatig werken omvat studiewerk en concrete output rond een bepaald thema. Vaak vindt er ook overleg plaats met overheden of andere diensten om onze doelstellingen te verwezenlijken. Dit beleidsmatig werken gaat hand in hand met het operationeel werk. Vanuit de regionale kantoren worden projecten ondersteund of is er verregaande samenwerking met Verenigingen waar armen het woord nemen. Vaak vloeit het beleidsmatig werken voort uit input vanuit de operationele partners. 


Professionele Bachelor Sociaal Werk - afstudeerrichting Maatschappelijke Advisering

Studenten Sociaal Werk - Maatschappelijke Advisering kunnen bij ons terecht voor een stageplaats in het kader van deze thematiek. Je komt bij ons in beperkte mate zelf in contact met mensen in armoede - we hebben immers zelf geen 'eigen' cliënten. Wel werk je mét hen samen om je beleidsdoelen te bereiken. We bieden zowel ruimte voor tweede- als derdejaarsstages. Caritas engageert zich ertoe samen met de stagiairs te komen tot een haalbaar stageplan, waarbij in sterke mate rekening gehouden wordt met de leerdoelen van de stagiair zelf.

Concrete thema's kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • kansarmoede bij ouderen in thuiszorg
 • de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg
 • armoede en geestelijke gezondheidszorg
 • versterken van mensen in kansarmoede
 • toegankelijkheid van dienstverlening
 • responsabilisering en conditionaliteit van de sociale bescherming
 • gezinsondersteunende maatregelen
 • gezinsarmoede op integrale wijze aanpakken
 • versterken van het lokaal sociaal beleid
 • huisvestingsbeleid: private en sociale huurmarkt versterken

Uiteraard staan we meer dan open voor je eigen suggesties. 


Professionele Bachelor Sociaal Werk - afstudeerrichtingen Sociaal-Cultureel Werk en Maatschappelijk Advisering

Studenten Sociaal Werk - Sociaal Cultureel Werk (en Maatschappelijke Advisering) zijn welkom bij Caritas Vlaanderen om te werken rond deze thematiek. Wij bieden je graag de kans om vormings- of actieprogramma's op te zetten en te begeleiden die verband houden met onze thema's. We verwachten dat je zelf beleidsgericht werkt, studiewerk verricht, je administratie bijhoudt,...   We bieden zowel ruimte voor tweede- als derdejaarsstages. Caritas engageert zich ertoe samen met de stagiairs te komen tot een haalbaar stageplan, waarbij in sterke mate rekening gehouden wordt met de leerdoelen van de stagiair zelf.

Concrete thema's kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • het opstellen van een charter rond armoede in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen
 • het opzetten van vormingsmomenten rond kansarmoede voor kaderleden van voorzieningen
 • het opzetten van actiemomenten rond armoede in Vlaanderen
 • sensibilisatie in het kader van toeleiding naar integrale jeugdhulp

Uiteraard staan we meer dan open voor je eigen suggesties.

 

Thema: Vrijwilligerswerk

Zin om je onder te dompelen in de wereld van de vrijwilligers? Caritas werkt rond vrijwilligerswerking in zorg en welzijn en in asiel en migratie. We bieden zowel ruimte voor tweede- als derdejaarsstages. Caritas engageert zich ertoe samen met de stagiairs te komen tot een haalbaar stageplan, waarbij in sterke mate rekening gehouden wordt met de leerdoelen van de stagiair zelf.

Concrete thema's kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Veranderingen binnen de zorgsector detecteren en hierop inspelen vanuit het vrijwilligerswerk: de omschakeling van woonzorgcentra naar kleine leefgroepen, het succes van de cafetaria’s in woonzorgcentra en de mogelijkheden die deze trend biedt voor de vrijwilligers,…
 • Vrijwilligerswerk en multiculturaliteit: hoe kunnen onze huidige vrijwilligers voorbereid worden op de groeiende diversiteit binnen de groep zorgvragers? Maar ook, hoe kunnen we vanuit Caritas de groep nieuwkomers veel meer betrekken als vrijwilliger, binnen onze organisatie, binnen de maatschappij en -indien mogelijk en wenselijk - als opstap naar de arbeidsmarkt?
 • Tevredenheidsenquête bij zorgvragers over vrijwilligerswerk’ of onderzoeken welke wensen de bewoners, patiënten en cliënten van zorgvoorzieningen hebben die door vrijwilligers waargemaakt zouden kunnen worden?
 •  Het uitwerken en organiseren van vormingen voor vrijwilligers: grenzen stellen, hoe ga ik om met vertrouwelijke informatie, hoe verloopt de asielprocedure, hoe ga ik om met slecht nieuws, …
 • Het uitwerken van waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers
 • Het uitwerken van methodieken en tools die kunnen worden gebruikt tijdens intervisiemomenten met vrijwilligers
 • De bevindingen van vrijwilligers die zich al inzetten binnen Caritas verzamelen en aanbevelingen doen in functie van het vormings- en waarderingsbeleid

Uiteraard staan we meer dan open voor je eigen suggesties.

 Aanvragen van een stage


>> Stage bij Caritas Vlaanderen aanvragen 


>> Voor stages binnen het thema opvang van vluchtelingen en asielzoekers, kan je contact nemen met a [dot] dussart [at] caritasint [dot] be (Caritas International).