Elke Caritasbeweging, waar ook ter wereld, wil bijdragen aan een structurele bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Ook voor Caritas Vlaanderen is de kwetsbare of arme medemens de belangrijkste stakeholder. Vanuit de christelijke voorkeursoptie voor de armsten en zwaksten ijveren wij dan ook voor bijzondere aandacht voor deze groep.

Om dit te doen brengen we de armoedeproblematiek in ons land, in de regio's en in Europa verder in kaart. Dit doen we steeds in overleg en in samenwerking met andere stakeholders. Vanuit de sterke banden tussen Caritas en de Vlaamse zorgsector, hebben we sterke aandacht voor armoedeproblematieken binnen de gezondheids- en welzijnscontext. Hiervoor werken we nauw samen met de koepels Zorgnet-Icuro en het Vlaams Welzijnsverbond en met hun lidorganisaties. Daarnaast doen we ook regelmatig beroep op academische onderzoekers van het LUCAS (K.U. Leuven).

Voor andere thema's (zoals wonen, werk en sociale economie, onderwijs,...) zoeken we naar samenwerking met andere relevante actoren. Zo werken we samen met het Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw Vlaanderen en het Interfederaal Steunpunt Armoede, Sociale uitsluiting en Bestaansonzekerheid, maar evenzeer met de Gezinsbond, met koepelorganisaties voor sociale economie of met het Vlaams Huurdersplatform. Caritas Vlaanderen onderhoudt ook een preferentiële band met Welzijnszorg en de Welzijnsschakels, die net als wij gegroeid zijn vanuit de christelijke traditie.

Caritas Vlaanderen profileert zich op dit vlak vooral als een kruispunt. Wij voorzien een ruimte waar verschillende verenigingen, overheden en stakeholders samen kunnen komen om ongedwongen na te denken en af te stemmen over armoede in al haar facetten. Van daaruit formuleren we concrete beleidsvoorstellen, waarmee we politici en beleidsmakers willen inspireren of onder druk zetten om te komen tot een echt en structureel armoedebeleid. Om dit te bereiken zetten we in op belangenbehartiging binnen verschillende structuren - zoals het Vlaams Horizontaal Armoede Overleg, het Belgisch Platform Armoedebestrijding of het Interfederaal Steunpunt.

Tenslotte staan we vanuit Caritas Vlaanderen ook sterk binnen de Europese context. Dit doen we door een doorgedreven samenwerking met Caritas Europa, de koepelstructuur van Europese Caritas-organisatie. Vanuit Caritas Vlaanderen leveren we de voorzitter van de Social Inclusion and Integration Action Group, die zich specifiek bezig houdt met het Europese sociale beleid.