Vlaams Actieplan Armoede niet (alleen) snel-snel bespreken in Parlement

Woensdagnamiddag wordt in het Vlaams parlement een actualiteitsdebat gevoerd over het Vlaams actieplan armoedebestrijding (VAPA) dat afgelopen vrijdag werd goedgekeurd binnen de Vlaamse regering. Het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Samenlevingsopbouw en Caritas Vlaanderen vragen in de aanloop naar dit debat een bespreking ten gronde van het Actieplan in de betrokken commissies in het Vlaams Parlement. Het VAPA bestaat uit 317 bladzijden, waarbij ambitieuze doelstellingen worden vertaald in acties binnen de verschillende beleidsdomeinen. Zo’n uitgebreid werkstuk verdient een uitgebreid debat.

Onze organisaties hebben in de voorbereiding van het VAPA zowel input gegeven aan de regeringsleden en administraties, als kritiek geuit op het beleid van deze regering en de maatregelen die al bekend waren. Telkens werd verwezen naar de verdere acties die zouden volgen vanuit de verschillende vakministers. In deze acties zouden de beloofde sociale correcties uitgewerkt worden en werden structurele maatregelen naar voren geschoven om de doelstellingen van het plan te halen. Volgens die doelstellingen heeft elk gezin een inkomen boven de armoedegrens, wordt de kinderarmoede gehalveerd en wordt het aantal gezinnen waar niemand werkt en het aantal gezinnen in financiële armoede telkens met 30% teruggedrongen.

Het actualiteitsdebat van vanmiddag kan een aanzet zijn. Maar wij rekenen erop dat, zoals eerder beloofd door de meerderheidspartijen, er een debat ten gronde zal volgen in elke bevoegde commissie. Het is van belang dat per domein gekeken wordt of er stappen in de juiste richting gezet worden en of deze voldoende zijn. Wij lezen in het plan veel goede acties en voornemens, maar we missen nog cruciale hefbomen op meerdere vlakken, concrete acties, een duidelijke budgettering en beloofde sociale correcties (zoals voor de afschaffing van gratis kWh).

Ook wordt in dit VAPA een eerste aanzet gegeven rond de armoedetoets, met een niet-limitatieve lijst voor dossiers waarop ze toegepast zou worden. Een positieve stap, maar de lijst verdient volgens ons zeker nog uitbreiding. Zo is de hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen te belangrijk om geen armoedetoets op toe te passen.

Net zoals de Inspectie Financiën stelt in haar rapport over het VAPA, zien ook wij geen maatregelen die zullen zorgen voor een trendbreuk in de armoedecijfers. Daarvoor zijn niet alleen sociale correcties nodig, maar ook meer investeren in huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, sociale bescherming, kinderopvang...

Kortom, stof genoeg voor een discussie ten gronde per beleidsdomein. Armoedebestrijding is te belangrijk om dit parlementair af te handelen met een actualiteitsdebat. Wij zorgen alvast graag voor input van mensen in armoede en hun organisaties.