Respect en erkenning als sleutels voor een pluralistische zorgzame samenleving

De gebeurtenissen in Parijs begin januari hebben de hele wereld geschokt. De schokgolven deinen nog steeds in alle richtingen uit. Het gevaar voor extremisme en terroristische daden is een realiteit geworden, ook in onze eigen samenleving. Onder meer de recente antiterreuracties in Brussel, Verviers en Harelbeke getuigen daarvan.

In een pluralistische samenleving zijn het respect en de wederzijdse erkenning echter meer dan noodzakelijk. We bouwen met alle levensbeschouwingen, religies en filosofieën immers samen aan dialoog in de dagdagelijkse ontmoeting.

De voorbije gebeurtenissen zetten deze uitwisselingsinitiatieven onder druk. En dat terwijl we deze dialoog broodnodig hebben in onze samenleving. Momenteel zijn vooral de moslims hiervan het slachtoffer. Ten onrechte, want de islam is geen religie die geweld predikt. Onderstaande foto van een gesluierde vrouw die in een solidariteitsoptocht mee stapt, spreekt boekdelen. Ze houdt een bord vast met daarop de ondubbelzinnige boodschap: ‘Dat is niet mijn God’. De Islam belijdt geen god die geweld rechtvaardigt. Dit geldt trouwens ook voor andere godsdiensten. Helaas deelt het grote publiek die mening niet, en is de beeldvorming in de media vaak onduidelijk of ongenuanceerd. Waarom spreken de media bijvoorbeeld voortdurend over ‘moslimterreur’ en niet gewoon over terreur? Alsof moslim en terreur zonder meer samengaan.

Onze zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn een spiegel van de samenleving. De ongerustheid, de angst, de onzekerheid leven hier dus ook. Maar eveneens de solidariteit, de onderlinge verbondenheid, en de wil om werk te maken van een zorgzame en pluralistische samenleving, hart boven hard. De bestaande diversiteit in de samenleving weerspiegelt zich in de zorg- of welzijnsvoorziening.

Daarom pleiten we ervoor om de dialoog met moslimcollega’s en collega’s van andere levensbeschouwingen aan te gaan. De uitnodiging tot gesprek is een eerste stap naar begrip en wederzijdse erkenning. Het hoeft geen grootschalig initiatief te zijn. Een uitgestoken hand is een goed en belangrijk begin.

 

Pieter Vandecasteele
Stafmedewerker Pastorale Zorg en Identiteit
Caritas Vlaanderen | Caritas in Belgium

 


Wie meer informatie of concrete ondersteuning wenst, kan contact opnemen met organisaties zoals Orbit (voorheen KMS) die veel expertise hebben op het gebied van interreligieuze dialoog.
Op de website www.orbitvzw.be staat een ‘toolkit om te communiceren in verbondenheid’.