Belgische bisschoppen roepen op tot solidariteit met vluchtelingen

‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen’  (Matteüs 25,34)

Boodschap van de bisschoppen van België n.a.v. van de opvang van Syrische vluchtelingen

 

De aanhoudende migratie vormt een grote uitdaging voor onze samenleving. We mogen nooit vergeten dat ‘de vreemdeling’ een mens is, met alle rechten en plichten daaraan verbonden. Ook zij die geen papieren hebben. We zijn ons bewust van de complexiteit van deze situatie. Maar we mogen geen muren van onverschilligheid en angst optrekken. Ook de migranten zelf mogen de plicht niet ontlopen zich te integreren in de samenleving die hen gastvrij ontvangt. Niet terugplooien op ons zelf en niet alleen onze eigen belangen zoeken: dat alleen kan de weg openen voor een toekomst waarin we het leven met elkaar delen en bouwen aan een menselijke samenleving.

 

Hun hoop, onze hoop

In zijn boodschap ter gelegenheid van de ‘Werelddag van de Migrant en de Vluchteling’ (14 januari 2018), haalt paus Franciscus deze profetische woorden aan uit de Bijbel: “De vreemdeling die in uw land verblijft, zal je behandelen als een landgenoot. En jullie moeten hem beminnen als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de Heer uw God” (Leviticus 19, 34). Dat inzicht waartoe het joodse volk - zo vaak vervolgd, zo vaak verbannen - reeds duizenden jaren geleden kwam, heeft niets aan actualiteit ingeboet. Onverminderd zoeken ontelbaren van heinde en ver hun heil in ons midden. Keren we hen de rug toe en sluiten we ons af voor de hoop op een beter, meer menswaardig leven die in hun hart brandt? Of wordt hun hoop ook onze hoop, reiken we hen de hand en gaan we samen op weg?

 

“Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mattheüs 25, 34). Naar dit woord van Jezus  willen wij, herders van de katholieke Kerk in ons land, ons blijven inzetten voor een cultuur van onthaal en ontmoeting, van respect voor de waardigheid van iedere mens zonder onderscheid. We geloven in de creativiteit en gedrevenheid van onze geloofsgemeenschappen en van vele organisaties, solidariteitsacties en bewegingen binnen en buiten de Kerk. We zijn hen dankbaar en ze kunnen op onze steun blijven rekenen. We moeten ons blijven verzetten tegen de “dreigende globalisering van de onverschilligheid” waarvoor paus Franciscus waarschuwt.

 

Speciale kerstcollecte

De Belgische bisschoppen vragen dat de collecte van Kerstmis 2017 wordt bestemd voor de opvang van Syrische vluchtelingen. In het kader van een “humanitaire corridor” willen de bisdommen 100 Syrische vluchtelingen opvangen, samen met de andere erkende erediensten in België worden 150 Syrische vluchtelingen in ons land gehuisvest. Het gaat specifiek over de opvang van kwetsbare personen: gezinnen met kinderen, mensen met een handicap of met een medische problematiek en ouderen.

De opbrengst van de collecte van Kerstmis voor vluchtelingen uit Syrië wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE 06 7340 1936 2522/ BIC KREDBEBB van het Interdiocesaan Centrum (Guimardstraat 1 1040 Brussel), met vermelding: ‘Syrische vluchtelingen Kerstmis2017’

Buiten de collecte om kunnen gelovigen hun solidariteit ook uiten door een bijdrage te storten op vermelde rekening.

 

De bisschoppen van België

22 november 2017