Het jaar 2013 werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot het Europese Jaar van de Burgers. Caritas in Belgium steunde, samen met Caritas Europa, dit initiatief dat moest bijdragen tot het promoten van burgerrechten in Europa. Toch geloofde Caritas in Belgium dat het voorstel van de Europese Commissie vooral focuste op het promoten van de mobiliteit van werknemers in Europa en te weinig op het empoweren van alle Europese burgers. Het blijft noodzakelijk dat we ons er van verzekeren dat alle Europese burgers hun rechten ten volle begrijpen en er ook gebruik van kunnen maken.

 

Tijdens het Europees Jaar legde de Europese Commissie de nadruk op drie te bereiken doelen. Vooreerst wilde het Europees Jaar het recht om vrij te bewegen en te wonen binnen de Europese Unie verder bekend maken. Daarbij aansluitend wilde de Commissie ook de andere rechten van Europese burgers in de verf zetten, zoals het recht om te stemmen in lokale en Europese verkiezingen. Als tweede doel wilde de Commissie haar burgers tonen op welke manier zij kunnen profiteren van hun Europese rechten. Tenslotte wilde het Europees Jaar het debat stimuleren over de impact en het potentieel van het recht op vrij verkeer en woonst. Daarbij wilde de Commissie een visie ontwikkelen om actieve participatie van burgers te ondersteunen en uit te bouwen. Hiervoor wordt ingezet op het versterken van sociale cohesie, het versterken van solidariteitsgevoelens, het promoten van de gelijkheid tussen man en vrouw, etc.

 

Caritas in Belgium was, net als Caritas Europa, tevreden met de keuze van het Europees Jaar. Toch waren er ook bedenkingen: “Caritas Europa is ervan overtuigd dat een inclusief en sociaal Europees Jaar van de burger 2013 kan bijdragen tot de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstelling. Die doelstelling, het tillen van 20 miljoen mensen uit de armoede en sociale uitsluiting, is een enorme uitdaging. Zeker gezien het feit dat het aantal mensen in armoede en sociale uitsluiting in Europa blijft groeien,” wist Jorge Nuño Mayer, secretaris-generaal van Caritas Europa. “De Europese Commissie kan niet verwachten dat een campagne gericht op burgers succesvol kan zijn, wanneer er geen rekening gehouden wordt met de miljoenen burgers die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting.”